Grupo de Innovación docente

Ámbito: xurídico-socialCódigo: xx

 

Descrición

xxxx

 

Coordinador/a

Beatriz González Vázquez

986 812 400 | bgonza@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

Este forte compromiso dos membros do equipo coa docencia pretende conseguir un dobre obxectivo, por unha banda e desde unha perspectiva xeral, búscase a mellora da docencia impartida polo profesorado nos novos sistemas do espazo europeo de educación superior, e por outra banda, e derivado do primeiro sexa desde unha perspectiva particular, está a mellora da aprendizaxe individual do alumnado e a súa capacidade de afrontarse ao mundo laboral unha vez rematada a súa etapa universitaria.

Neste sentido, as deficiencias sinaladas polas persoas egresadas son un punto de referencia para iniciar procesos de cambio no ensino, e adquire unha especial importancia, captar o interese do alumnado para poder motivalo e fomentar o proceso da autoaprendizaxe, para así, conseguir unha maior eficacia no proceso de aprendizaxe do alumnado tanto na aula como fóra dela.

 

Participantes

  • M. Eva Diz Comesaña.
  • Nuria Rodríguez López.