Pilates en mat para fisioterapeutas

Diploma de curso avanzado de posgrado

Ámbito: Fisioterapia, podoloxía, nutrición e dietética, terapia ocupacional, óptica e optometría e logopediaCódigo: TCS:1046/2
Área de interese principal: Ciencias da saúde | Área de interese secundaria: Ciencias da saúde

Inicio e fin

23/03/2024 – 28/04/2024

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

6.0 ECTS

Estado

En curso

14 prazas

 

Descrición

O Curso Avanzado de Posgrao Pilates en mat para fisioterapeutas é unha formación que trata de dar resposta ao interese de estudantes e profesionais de Fisioterapia de acadar unha boa base de coñecementos sobre a aplicación método Pilates no eido clínico asistencial. É unha formación que, normalmente, non ten o seu espazo propio nos plans de estudo de Fisioterapia (na Universidade de Vigo si, como materia optativa), pero si hai moito interese nos seus contidos para levalos á práctica no tratamento de pacientes con distintos tipos de doenzas.

Este interese susténtase, sobre todo, en que o paradigma de tratamento en Fisioterapia deu un xiro nestes últimos anos, favorecendo as chamadas terapias activas. O método Pilates, na súa orientación terapéutica, cumpre con ese requisito. Así, co método Pilates búscase facer aos/ás pacientes partícipes da súa propia recuperación. A súa capacidade de prevención e de tratamento de lesións susténtase na evidencia científica, tendo un papel moi positivo na saúde, non só na dor de costas (lumbalxias ou cervicalxias, por exemplo), senón tamén noutras patoloxías (artrose, osteoporose, esclerose múltiple, etc.) ou na mellora das condicións de certas poboacións específicas (mulleres para a recuperación posparto ou persoas maiores para mellorar mobilidade e equilibrio, por exemplo) ou para mellorar apostura por malos hábitos posturais, desviacións de columna, etc.

Para lograr este beneficio terapéutico, hai que ter unha boa formación, que é o que se procura ofrecer con este curso, grazas á experiencia dos docentes co método e coa súa aplicación. A formación implicará non só coñecer os exercicios, senón tamén saber facelos e saber aplicalos nos/nas pacientes, adaptándoos ás súas condicións clínicas. Polo tanto, non só é cuestión de coñecer o método Pilates, senón de usalo axeitadamente para que non teña efectos negativos nos/nas pacientes.

 

Director/a:

Gustavo Rodríguez Fuentes

Teléfono contacto:

986 801 766

Email contacto:

gfuentes@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
15/01/2024 – 21/03/2024


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/02/2024 – 22/03/2024

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Centro Impact Fitness (Studio Pilates). Rúa Amado Carballo nº 8, baixo. 36002 Pontevedra.

 

Horario

Sábados (9 a 14 horas/ de 15 a 20 horas) e Domingos ( 9 a 14 horas)

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
330 € 297 € 280.5 €

Observacións aos prezos

Personas en situación de desempleo o con discapacidad: 280,50 € (subir documentación a la aplicación en el plazo de matrícula)

Instrucciones para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

 • Coñecer os fundamentos do traballo en chan co método Pilates aplicado ao eido clínico.
 • Coñecer os exercicios básicos que conforman o repertorio do método Pilates en chan, así comoas súas progresións e adaptacións de cara ao seu emprego clínico.
 • Coñecer os exercicios intermedios e avanzados que conforman o repertorio do método Pilates enchan, así como as súas progresións e adaptacións de cara ao seu emprego clínico.
 • Programar sesións de tratamento co método Pilates en casos clínicos.

 

Destinatarios

Diplomados/as ou Graduados/as en Fisioterapia e estudantes de Fisioterapia que, cando menos, no curso 2023-24 estivesen en 3º curso do Grao de Fisioterapia.

 

Saídas Profesionais

Ao rematar o presente Curso Avanzado de Posgrao, o alumnado terá os coñecementos básicos dométodo Pilates no chan con finalidade terapéutica, saberá aplicalos a diferentes situacións clínicas e distintas poboacións adaptando os exercicios ás necesidades de pacientes e patoloxías, e saberá programar unha sesión terapéutica individual e en pequeno grupo de tratamento baseada no método Pilates no chan.

Estes coñecementos permitiralle ao alumnado poder utilizar o método Pilates con finalidadeterapéutica en diferentes centros laborais: hospitais, centros de saúde, centros de fisioterapia, estudios de Pilates, centros de maiores, clubs deportivos, etc.

 

Idioma

100% castelán

 

Competencias Específicas

 • Coñecer os principios nos que se base ao método Pilates con función terapéutica.
 • Coñecer as bases anatómicas, biomecánicas e de prescrición de exercicios dentro das distintas fases de tratamento en Fisioterapia.
 • Coñecer o conxunto de exercicios básicos, intermedios e avanzados do método Pilatesno chan.
 • Coñecer e desenvolver as técnicas de comunicación e motivación precisos de cara a levaradiante un tratamento activo cos/coas pacientes.
 • Coñecer e aplicar os principios para programar unha sesión de tratamento co método Pilates e dirixila.
 • Comprender as distintas partes dunha sesión terapéutica de Pilates e a súa organización.
 • Identificar os exercicios de Pilates no chan máis apropiados en diferentes situacións patolóxicas e/ou en distintas poboacións.
 • Programar e aplicar unha sesión de tratamento co método Pilates, ben de forma individual, ben en pequeno grupo.
 • Coñecer as pautas de seguridade, precaucións e contraindicacións do método Pilates.

 

Competencias Transversais

 • Capacidade para comunicarse oralmente de forma efectiva cos/coas pacientes.
 • Manter unha actitude empática cos/coas pacientes.
 • Manter unha actitude de aprendizaxe e mellora continua, así como de adaptación a novas situacións.
 • Desenvolverse con creatividade, organización e liderado cos/coas pacientes.

 

Condicións de acceso

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA:

 1. Documento de identificación
 2. Copia do título universitario ou certificado de estudos previos

 

Criterios de selección

 1. Diplomado/a ou graduado/a en Fisioterapia.
 2. Alumnado do Grao en Fisioterapia de 4º curso.
 3. Alumnado do Grao en Fisioterapia de 3º curso.

 

Metodoloxía

Contidos teóricos:
 • Fundamentos do método Pilates (orixe; principios; beneficios, pautas de seguridade, precaucións e contraindicacións). 0,4 ECTS.
 • Fundamentos do seu uso no eido clínico (técnicas de comunicación, observación e corrección para a mellora e a motivación dos/das pacientes; principios para programar unha sesión e dirixila; partes dunha sesión de Pilates e programación da sesión segundo casos clínicos específicos). 0,6 ECTS.
Contidos prácticos:
 • Aplicación práctica das bases anatómicas, biomecánicas, de análise postural e do movemento, e da aprendizaxe motora. 0,6 ECTS.
 • Exercicios básicos, intermedios e avanzados do método Pilates no chan (repertorio clásico, progresións e adaptacións). 3 ECTS.
 • Emprego de material complementario. 0,5 ECTS.
 • Clases no chan individuais e en pequeno grupo. 0,6 ECTS.
 • Análise de casos prácticos e de traballo en pequeno grupo. 0,3 ECTS. 
Titorías (traballos):
 • Sesión de Pilates para un caso clínico.
 • Elaboración dunha clase de Pilates chan en pequeno grupo.

 

Materias

id nome caracter créditos
200373 Pilates en mat para fisioterapeutas Obligatoria 6.0

 

Profesorado

Gustavo Rodríguez Fuentes

Sebastian Jesus Aboal Quintas


 

Avaliación

Entrega dos traballos antes do 30 de abril de 2024.

A avaliación consistirá na entrega de 2 traballos (desenvoltos de forma individual ou por parellas):

Un de desenvolvemento dunha sesión baseada no método Pilates para un caso clínico exposto polo docente; o segundo, a elaboración dunha clase de Pilates en chan para un pequeno grupo de pacientes (a elección do/da estudante). Ademais, esixirase unha asistencia, cando menos, do 80% das horas do curso.

 

Titulación

Diploma de curso avanzado de posgrao en pilates en mat para fisioterapeutas