Ciberoperaciones ISR. Operador de Centro de Inteligencia de Ciberamenazas. Nivel básico

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1072/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

19/06/2023 – 11/10/2023

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

15.0 ECTS

Estado

Finalizado

15 prazas

 

Descrición

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de intelixencia de ciberameazas. Trátase dunha formación que combina sesións síncronas virtuais con prácticas que o alumno/para pode realizar de forma asíncrona. O curso ten unha orientación eminentemente práctica e proporciona tutorización personaliza ao estudante.Este título desenvólvese ao amparo dun convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Instituto Nacional de Ciberseguridade de España para a promoción de cátedras de ciberseguridade en España e está financiado polo  PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA- NEXT GENERATION EU

 

Director/a:

José Carlos López Ardao

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

jardao@det.uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

INCIBE – Instituto de Ciberseguridad de España

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
05/06/2023 – 19/06/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
05/06/2023 – 19/06/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

250 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Campus remoto

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
900 € 810 € 765 €

Observacións aos prezos
Este título propio da Universidade de Vigo está finaciado na súa totalidade (900 euros) pola Unión Europea – Fondos NextGenerationEU

 

Obxectivos

O curso proporcionará os coñecemento básicos iniciais para colaborar na explotación de ferramentas de ciberseguridade, apoiar no desenvolvemento e implementación de sistemas de cibervigilancia, así como en tarefas de alerta temperá, elaboración de documentación e informes, realización de tarefas relativas á análise de intelixencia de ciberamenazas, apoiar na elaboración de diagramas UML de rede ou arquitectura cando sexa necesario, apoiar na identificación, desenvolvemento e explotación de ferramentas de auditoría de redes, así como na administración das devanditas redes.

 

Destinatarios

Este curso está orientado ás persoas que forman parte as Forzas Armadas e aos reservistas de especial dispoñibilidade que requiran mellorar as súas capacidades dixitais no ámbito da ciberseguridade e que lles permita coñecer as tecnoloxías que teñen por obxectivo garantir a seguridade das instalacións, equipos, recursos, redes e servizos.

 

Saídas Profesionais

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de e intelixencia de ciberamanazas

 

Idioma

Castelán

 

Competencias Específicas

  • Entender a contorna da información para identificar e explotar as fontes internas e externas que nel existen coa finalidade de analizar as necesidades informativas asociadas ás tarefas operativas de cibervigilancia, intelixencia de ciberamenazas, intelixencia de vulnerabilidades, recoñecemento de obxectivos e identificación de potenciais vectores de ataque, planear a súa execución e explotar a información obtida.
  • Usar os modelos de ameazas para analizar cadeas de ataque empregadas por diferentes actores hostís, incidentes de ciberseguridade reportados, información proveniente de labores de cibervigilancia, información de vulnerabilidades e potenciais vectores de ataque e elaborar informes de intelixencia que convertan a información en intelixencia operativa que permita aproveitar oportunidades operacionales.
  • Aplicar o ciclo de intelixencia á información obtida e analizada para traballar nun equipo multidisciplinar e identificar e executar adecuadamente as tarefas asociadas ao ciclo sobre a información obtida e os produtos elaborados.
  • Coñecer os principais modelos de análises de ciberamenazas para elaborar produtos de intelixencia de ciberamenazas que permitan contextualizar os seus comportamentos
  • Empregar plataformas de intelixencia de ciberamenazas no contexto do ciclo de intelixencia para obter información de ciberamenazas e para gardar os produtos de intelixencia xerados que permitan o seguimento das actividades e información asociadas (MISP).
  • Identificar e aplicar técnicas e ferramentas activas e pasivas de obtención de información e recoñecemento de obxectivos para definir a súa superficie de ataque e determinar os potenciais vectores de ataque ou oportunidades operacionales que puidesen ser empregados nunha acción ofensiva tanto no ciberespazo por equipos de Rede Team como noutros ámbitos.
  • Coñecer as principais técnicas de enxeñería social.

 

Condicións de acceso

Persoal das Forzas Armadas ou reservistas de especial dispoñibilidade

 

Criterios de selección

Coñecementos previos en redes e ciberseguridade

 

Materias

id nome caracter créditos
200319 Ciberoperaciones ISR. Operador de Centro de Inteligencia de Ciberamenazas Obligatoria 15.0

 

Avaliación

Ao longo do curso iranse propoñendo diversas probas de avaliación consistentes en cuestionarios a realizar na plataforma con distintos tipos de preguntas. Cada cuestionario ten unha puntuación máxima de 10, e a nota media de todos os cuestionarios ten un peso do 50% sobre a Nota Final, debendo obter unha nota media mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

Adicionalmente, no curso propoñerase a realización dun pequeno proxecto cuxo peso na avaliación final é do 50%, debendo obter tamén unha nota mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

 

Titulación

Diploma de Curso de Formación Universitaria en Ciberoperaciones ISR. Operador de Centro de Intelixencia de Ciberameazas. Nivel básico