Ciberoperaciones Ofensivas. Operador de Intrusión de Sistemas. Nivel básico

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1073/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

19/06/2023 – 11/10/2023

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

15.0 ECTS

Estado

Finalizado

15 prazas

 

Descrición

​​Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de pruebas de intrusión de sistemas. ​ ​Trátase dunha formación que combina sesións síncronas virtuais con prácticas que o alumno/para pode realizar de forma asíncrona. O curso ten unha orientación eminentemente práctica e proporciona tutorización personaliza ao estudante.​Este título desenvólvese ao amparo dun convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Instituto Nacional de Ciberseguridade de España para a promoción de cátedras de ciberseguridade en España e está financiado polo PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA- NEXT GENERATION EU

 

Director/a:

José Carlos López Ardao

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

jardao@det.uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

INCIBE-Instituto Nacional de Ciberseguridad de España

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
05/06/2023 – 19/06/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
05/06/2023 – 19/06/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

250 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Campus Remoto

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
900 € 810 € 765 €

Observacións aos prezos
Este título propio da Universidade de Vigo está financiado na súa totalidade (900 euros) pola Unión Europea – Fondos NextGenerationEU

 

Obxectivos

O obxectivo desta formación é proporcionar as competencias para colaborar na administración, xestión e mantemento dos sistemas do ?Red Team?, automatizar tarefas e apoiar ao desenvolvemento de software específico que se precise, usar, da mesma forma, aquelas ferramentas de ciberseguridade das que dispoña, así como colaborar na elaboración daqueles informes ou documentos necesarios relacionados co anterior mediante o uso de ferramentas ofimáticas e aqueles diagramas de rede que sexan necesarios.

 

Destinatarios

Este curso está orientado ás persoas que forman parte as Forzas Armadas e aos reservistas de especial dispoñibilidade que requiran mellorar as súas capacidades dixitais no ámbito da ciberseguridade e que lles permita coñecer as tecnoloxías que teñen por obxectivo garantir a seguridade das instalacións, equipos, recursos, redes e servizos.

 

Saídas Profesionais

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de intrusión de sistemas

 

Idioma

Castelán

 

Competencias Específicas

Identificar e desempeñar as tarefas básicas dun equipo de Pentest e/ou Red Team. Despregar, administrar, xestionar e manter os sistemas empregados por un equipo de Pentest e/ou ?Red Team?. Documentar as actividades realizadas no contexto dun exercicio de Pentest e Red Team. Usar os modelos de ameazas para describir as actividades dunha cadea de ataque a sistemas, redes e/ou aplicacións. Identificar as fases da cadea de ataque a un obxectivo e executar as accións ofensivas básicas que lles correspondan. Combinar técnicas de hacking ético para detectar vulnerabilidades sobre obxectivos ou recursos que se determinen para contribuír a eliminar e mitigar os riscos asociados. Atacar en contornas de proba os sistemas, redes, aplicacións, bases de datos, sistemas ICS, OT, sistemas de comunicacións inalámbricas e móbiles que se determinen para conseguir o acceso aos recursos establecendo persistencia nos mesmos para demostrar as súas posibles vulnerabilidades desde o punto de vista organizativo, social ou técnico. Aplicar Analizar as principais técnicas de enxeñería social empregadas na as actividades ofensivas. ataques a obxectivos. Aplicar técnicas básicas de evasión de ferramentas de detección e protección de sistemas, redes e aplicacións.

 

Condicións de acceso

Persoal das Forzas Armadas ou reservistas de especial dispoñibilidade

 

Criterios de selección

Coñecementos previos en redes e ciberseguridade

 

Materias

id nome caracter créditos
200320 Ciberoperaciones Ofensivas. Operador de Intrusión de Sistemas Obligatoria 15.0

 

Avaliación

Ao longo do curso iranse propoñendo diversas probas de avaliación consistentes en cuestionarios a realizar na plataforma con distintos tipos de preguntas. Cada cuestionario ten unha puntuación máxima de 10, e a nota media de todos os cuestionarios ten un peso do 50% sobre a Nota Final, debendo obter unha nota media mínima de 4 sobre 10 para superar o curso. Adicionalmente, no curso propoñerase a realización dun pequeno proxecto cuxo peso na avaliación final é do 50%, debendo obter tamén unha nota mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

 

Titulación

Diploma de Curso de Formación Universitaria en Ciberoperaciones Ofensivas. Operador de Intrusión de Sistemas. Nivel básico​