Dixitalización do sector do transporte e loxística

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería informática e de sistemasCódigo: TCS:1110/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Ciencias

Inicio e fin

09/01/2024 – 05/06/2024

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

15.0 ECTS

Estado

En curso

45 prazas

 

Descrición

Este curso permitirache coñecer todo o relativo aos distintos ámbitos relativos a actividade propia dun xestor de transporte: fiscal, comercial, civil, mercantil, laboral… Abortando os fundamentos necesarios de cada un destes aspectos e unha visión concreta da automatización e dixitalización documental asociada a ditos procesos.Isto inclúe os fundamentos propios deste sector e das tecnoloxías relacionadas como por exemplo con conceptos como a fiestra única dixital, os documentos de transporte electrónicos (E-Transport Documents), o software de xestión empresarial ou ERP, a carta de porte dixital (eCMR), as bolsas de carga dixital, os sistemas de etiquetado dixital, o tacógrafo dixital e o intercambio electrónico de datos (EDI) entre outros.Outra vantaxe clave deste curso é a comprensión sobre a dixitalización sostible e a súa aplicación no sector do transporte para unha mellora continua nos procesos e unha toma de decisións baseada en datos e permitirache comprender como a tecnoloxía pode mellorar a seguridade e a eficiencia en situacións de alta presión.No curso abordaranse, ademais, as dimensións éticas e políticas da dixitalización, o que brinda ademais unha perspectiva integral para comprender os desafíos e oportunidades asociados coa transformación dixital neste sector.Este curso permite adquirir unha parte dos coñecementos básicos necesarios para a formación básica dun perfil profesional de xestor de transporte.

 

Director/a:

Francisco Javier Rodríguez Martínez/ Lorena Otero Cerdeira

Email contacto:

franjrm@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
07/09/2023 – 20/12/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
18/12/2023 – 22/12/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

150 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Informática, Campus de Ourense e plataformas de telefomación: Web Uvigo + EVOLCAMPUS + ZOOM PROFESIONAL

 

Horario

Martes e mércores de 17:30 a 21:30

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
0 € 0 € 0 €

Observacións aos prezos
Formación gratuita, 100% subvencionada polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

 

Obxectivos

O curso de Dixitalización do Sector de Transporte de Loxística (DSTL) ten coma obxectivo formar ao estudante con coñecementos sobre a dixitalización da información e dos diferentes sistemas que axudan ao usuario a visualizar e interpretar a información co obxectivo de tomar decisións adecuadas.

 • Coñecer e aplicar as tarefas do persoal encargado da xestión do transporte nunha empresa.
 • Coñecer os diferentes tipos de documentos e procedementos de comunicación dixital e aprender a utilizalos de forma correcta e eficiente para o mundo laboral.
 • Aprender sobre a dixitalización sostible e as diferentes estratexias que se poden levar a cabo para unha implantación máis óptima da xestión do transporte.
 • Coñecer as dimensións éticas e profesionais do sector.

 

Destinatarios

A natureza deste curso é formar aos estudantes para preparalos de cara ao traballo en equipo nunha empresa na que se organicen e traballen de forma conxunta cos diferentes membros do equipo no ámbito da Dixitalización, por elo, este curso está principalmente destinado a calquera persoa interesada no ámbito da dixitalización de datos sen a necesidade de ter unha titulación universitaria. Non se precisa ter estudios previos de maneira que podan acceder a brindar os seus coñecementos e habilidades ao mundo laboral das empresas que utilizan os coñecementos impartidos neste curso e similares, para organizar o traballo e realizar un proxecto en equipo de forma eficaz empregando ferramentas de dixitalización.

 

Saídas Profesionais

Unha vez o alumno termine de forma correcta o curso, haberá obtido os coñecementos seguintes:

 •  Coñecemento e aplicación da Dixitalización Documental e a aplicación ao sector do transporte, mobilidade, loxística e infraestruturas.
 •  Aplicación dunha dixitalización sostible e a aplicación na empresa.
 •  Automatización dos sistemas de dixitalización.

Estes coñecementos permitiranlle ao estudante incorporarse ao mundo laboral en diferentes sectores. Principalmente de administración, xestión e dixitalización dos diferentes sistemas de información de unha empresa.

 

Idioma

Castelán

 

Competencias Específicas

 • Coñecer as estratexias e a información sobre a Dixitalización e a súa aplicación nas empresas.
 • Traballar en equipo xestionando o ámbito da Dixitalización dunha empresa e proporcionando axuda ao equipo cunha estratexia adecuada.
 • Por en práctica os coñecementos sobre Dixitalización.
 • Coñecer e empregar o Sistema EDI.Coñecer e aplicar a Carta de Porte Dixital.
 • Aprender sobre o Software de Xestión Empresarial (ERP).

 

Competencias Transversais

 • Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos na práctica.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Capacidade de Organización e planificación en base a información obtida.
 • Capacidade de entender a linguaxe e propostas doutros especialistas.

 

Condicións de acceso

Os participantes das accións formativas subvencionadas deberán ser cidadáns dun Estado membro da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e de Suíza, así como os seus familiares recollidos no artigo 2 e 2 bis do Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, ou ter autorización para permanecer ou residir en territorio español.

 

Criterios de selección

Criterios de admisión:

1) Adecuación da súa actividade previa ou formación previa aos obxe tivos do curso: 30%

2) Adecuación de formación ao seu desenvolvemento profesional presente e futuro: 30%

3) Entrevista personal e cuestionario: 40%

Documentación requirida:

1) Cubrir formulario de admisión: ligazón ao cuestionario

2) DNI

3) Título ou certificado de estudos

4) Currículum vítae

 

Metodoloxía

 Neste curso, instruiranse al alumnado nos seguintes contidos:

Recursos dxitais (6 ECTS)

Dixitalización (9 ECTS

 

Materias

id nome caracter créditos
200361 Digitalización del Sector de Transporte y Logística Obligatoria 15.0

 

Avaliación

A avaliación deste curso consta de probas e exercicios de avaliación continua que se irán facendo de forma continua durante o curso tendo en conta a asistencia a docencia e o correcto visionado dos contidos presentes na plataforma. Contase cun exame final de recuperación para aos alumnos que o necesiten. No caso de non aprobar o curso, realizarase unha proba de recuperación, a nota da cal, substituirá a nota media das anteriores. A proba de recuperación realizarase só no caso de non haber superado o curso coas primeiras probas. Nela, avaliarase todo o curso

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Dixitalización do Sector do Transporte e Loxística.

 

Máis información

http://eafp.uvigo.gal/