Especialista en dereito laboral e da Seguridade Social

Especialista

Ámbito: Dereito e especialidades xurídicasCódigo: TCS:1009/2
Área de interese principal: Xurídico Social | Área de interese secundaria: Xurídico Social

Inicio e fin

17/06/2024 – 30/09/2025

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

30.0 ECTS

Estado

Matrícula

50 prazas

 

Descrición

O caso do título de especialista impartido pola Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo presenta características específicas, dado o seu alto grao de especialización no dereito do traballo e da seguridade social da que é consecuencia a carga docente de 30 créditos ECTS.A Facultade sitúase na zona máis industrializada de Galicia e que presenta un índice máis elevado de implantación de empresas. Por tanto, parecía necesario crear unha titulación orientada a atender a demanda de titulados de especialización na prevención e resolución de problemas xurídicos, así como na xestión empresarial. O seu obxectivo era ofrecer un título de especialista en Dereito Laboral e da Seguridade Social na que os alumnos, ademais de obter coñecementos xurídicos, adquirisen unha sólida formación no dereito laboral internacional e dereito comparado que lles convertese en especialmente aptos para copar a cota de mercado constituída polo Dereito de Laboral.A demanda potencial do título pódese apreciar no éxito da primeira edición do título de especialista en dereito laboral e da seguridade social, o que avala o mantemento da oferta académica.

 

Director/a:

Jaime Cabeza Pereiro, Antonio Megías Bass, Alexandre Pazos Pérez

Teléfono contacto:

986 814 084

Email contacto:

antonio.megias@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo

Colaboradores:

Universitas Fundación

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/10/2023 – 10/03/2024


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula aberta
13/11/2023 – 16/06/2024

Inscrición / Matrícula

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

110 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Aula 12 EAFP Campus Remoto

 

Horario

Venres de 16h a 21h, Sábados de 9h a 14h

Calendario: 
Inicio: 29 de xaneiro 2024
Vacacións: 1-31 de agosto

Días feriados:
– 26 de xaneiro
– 12 e 13 de febreiro
– 25 de marzo ao 29 de marzo
Inauguración do curso: luns 29 de xaneiro 2024 ás dúas da tarde (14:00) hora de Venezuela, sete da tarde (19:00) hora de España.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
750 € 675 € 637.5 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade, teñen o mesmo desconto que a Comunidade Universitaria (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)
Instruccións para subir documentación: instrucións

 

Obxectivos

O obxectivo fundamental do título é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento global e de especialización na áreas do Dereito Laboral e da Seguridade Social, e con capacidade de liderar o desenvolvemento de proxectos e adaptarse de maneira eficiente a unha contorna de rápida evolución. A este fin, o título debe proporcionar a quen o curse a estrutura xeral e conceptos fundamentais da disciplina xurídica-laboral, para que, sobre a base dos mesmos, poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos. Unha vez alcanzados estes obxectivos, os titulados terán maiores competencias no exercicio das profesións xurídicas, ás Administracións públicas e a empresas, coas funcións de asesoramento legal, representación e defensa legal, defensa da lexislación e dos dereitos dos cidadáns de ámbito internacional.

Todos estes obxectivos da titulación enmárcanse dentro do respecto aos dereitos fundamentais de todas as persoas, con especial atención ao principio de igualdade e non discriminación entre mulleres e homes, e o de igualdade de oportunidades e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Todo iso de acordo cos valores propios dunha cultura de paz e de valores democráticos recoñecidos constitucionalmente.

Este plan de estudos inclúe ensinos relacionados con dereitos fundamentais e igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, igualdade de oportunidades e accesibilidade das persoas con discapacidade e con valores propios da cultura da paz e valores democráticos.

Como se pode comprender, tales ensinos son transversais, aínda que existen materias específicas relativas a tales contidos, pois os mesmos xa están presentes na práctica totalidade das materias xurídicas que integran o plan de estudos.

 

Destinatarios

Os destinatarios do título de especialista será quen teña título universitario ou licenciatura en Dereito, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais e Administración e Dirección de Empresas ou Diplomado en Relacións Laborais.

 

Saídas Profesionais

O título de especialista en dereito laboral e da seguridade social proporciona ferramentas que permitan ao alumnado adquirir competencias que melloren a súa empregabilidade. Os cursos permitirán ao alumnado coñecer os principios, fontes e características do Dereito Laboral como disciplina autónoma e analizar as distintas institucións do Dereito Laboral Individual e Colectivo e da Seguridade Social. Ademais, permitirán identificar as interaccións da lexislación laboral e os sistemas constitucionais de diversos países, así como as que se producen entre os órganos representativos de traballadores e empregadores na determinación das condicións laborais.

 

Competencias Específicas

 • Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais e de Seguridade Social.
 • Coñecer os principios e valores constitucionais aplicables ao ámbito da relación laboral.Coñecer estrutúralas socio-políticas e socio-económicas do ámbito nacional e internacional.
 • Ser capaz de argumentar xuridicamente.
 • Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica.
 • Ser capaz de aprehender sistematicamente o ordenamento xurídico laboral.
 • Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito do Traballo e da Seguridade Social e abordar a súa solución.
 • Ser capaz de manexar fontes xurídicas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
 • Ser capaz de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
 • Ser capaz de manexar a oratoria xurídica.

 

Condicións de acceso

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

– Título Universitario ou certificado de estudos

– DNI

INFORMACIÓN REFERENTE AO TÍTULO:

1) Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue o acceso a ensinanzas oficiais de posgrao.

2) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial do EEES.

3) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grado dentro do EEES que faculte, no país de expedición do título, para o acceso ás ensinanzas de posgrao. 

Os participantes das accións formativas subvencionadas deberán ser cidadáns dun Estado membro da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e de Suíza, así como os seus familiares recollidos no artigo 2 e 2 bis do Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, ou ter autorización para permanecer ou residir en territorio español.

 

Criterios de selección

Por orde de preinscrición

 

Metodoloxía

 • Aspectos xerais 5 ECTS
 • Dereito individual do traballo  5 ECTS
 • Dereito colectivo do traballo  6 ECTS
 • Dereitos fundamentais no traballo  6 ECTS
 • Seguridade Social 6 ECTS
 • Traballo de fin de curso  2 ECTS

 

Materias

id nome caracter créditos
200017 Aspectos generales, teoría general y derecho constitucional e internacional del trabajo. Nuevas formas de trabajo Obligatoria 6.0
200018 Derecho individual del trabajo Obligatoria 6.0
200019 Derecho colectivo del trabajo Obligatoria 6.0
200020 Derechos fundamentales en el trabajo Obligatoria 5.0
200021 Seguridad Social Obligatoria 5.0
200022 Trabajo fin de curso Obligatoria 2.0

 

Profesorado

 • Persoal da Universidade de Vigo 

  • Jaime Cabeza Pereiro 
  • Marta Fernández Prieto
  • Francisca Fernández Prol
  • Belén Fernández Docampo
  • Emma Rodríguez Rodríguez
  • Alexandre Pazos Pérez
  • Antonio Megías Bas

  Persoal docente doutras universidades

  • Rafael Alburquerque, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la República Dominicana.
  • Mauricio César Arese, Profesor de Derecho del Trabajo Argentino.
  • Carlos Ernesto Molina Monsalve, Exmagistrado de la Corte Suprema de Justiza (Sala de Casación Laboral) de Colombia y Profesor de Derecho del Trabajo.
  • Rolando Murgas Torraza, Avogado e profesor emérito Panameño.
  • Thereza Nahas, Profesora de Dereito do Traballo na Pontificia Universidad Católica de São Paulo e da Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul.
  • Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Dereito deo Traballo e da Seguridade Social na Universidade da Laguna.
  • Juan Raso Delgue, Catedrático de Dereito do Traballo de Uruguay.
  • Carmen Saéz Lara, Catedrática de Dereito del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba.
  • Wilfredo Sanguinetti, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidad de Salamanca.
  • Alfredo Sierra, Profesor Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de los Andes, Santiago de Chile.
  • Alba Cristina Sosa, Avogada Venezolana.
  • María Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Dereito do Traballo da Universidade Complutense de Madrid e Expresidenta do Tribunal Constitucional Español.
  • Adolfo Ciudad Reynaud, Avogado e Profesor da Universidad Nacional Mayor de San Marcos e da Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Susana Corradeti, Avogada de Arxentina e Profesora de Dereito do Traballo da UBA.
  • Carlos De Buen, Avogado de México.
  • Oscar Hernández Álvarez, Profesor xubilado de Dereito do Traballo da Universidad Centro Occidental
  • Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela e avogado.
  • Héctor Jaime Martínez, Avogado e profesor de Dereito do Traballo Venezolano.
  • Amparo Merino Segovia, Catedrática da Universidade de Castilla – La Mancha de Dereito do Traballo e da Seguridad Social.
  • Iván Mirabal Rendón, Avogado e profesor de Dereito do Traballo Venezolano.
  • Arturo Bronstein, Avogado Arxentino e profesor invitado en numerosas universidades.
  • César Augusto Carballo Mena, Avogado y profesor universitario de Venezuela.

 

Avaliación

A escala evaluativa é sobre cen (100) puntos. A nota mínima aprobatoria de cada módulo é de sesenta (60) puntos.

A avaliación farase sobre as seguintes actividades:

a) Traballo de fin de curso Especialista individual: o traballo de fin de curso deberá constar dunha extensión de entre 20 – 30 páxinas, unha Comisión Académica o valorará ao final do curso de especialista. A cualificación do traballo de fin de curso terá unha valoración correspondente ao 30% da nota.

b) Informes colectivos en grupos (equipos): o informe colectivo do equipo, previamente discutido por todos os integrantes e presentado polos relatores, terá un valor de 30% da nota do módulo correspondente.

c) Comentarios aos informes dos outros equipos: cada equipo deberá ler na plataforma os informes colectivos presentados polos outros equipos para facer un comentario. A avaliación terá un valor do 20% da nota do módulo correspondente.

d) Videoconferencias interactivas: a asistencia ás videoconferencias interactivas de presentación de informes terá unha ponderación do 20% da nota do módulo correspondente.

 

Titulación

Especialista Universitario/a en Dereito laboral e da Seguridade Social

 

Máis información

http://eafp.uvigo.gal