Especialista en Dereito laboral e da Seguridade Social

Especialista

Ámbito: Código: TCS:1009/1
Área de interese principal: Xurídico Social | Área de interese secundaria: Xurídico Social

Inicio e fin

06/02/2023 – 16/12/2023

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

30.0 ECTS

Estado

Finalizado

50 prazas

 

Descrición

O caso do título de especialista impartido pola Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo presenta características específicas, dado o seu alto grao de especialización no dereito do traballo e da seguridade social da que é consecuencia a carga docente de 30 créditos ECTS.

A Facultade sitúase na zona máis industrializada de Galicia e que presenta un índice máis elevado de implantación de empresas. Por tanto, parecía necesario crear unha titulación orientada a atender a demanda de titulados de especialización na prevención e resolución de problemas xurídicos, así como na xestión empresarial. O seu obxectivo era ofrecer un título de especialista en Dereito Laboral e da Seguridade Social na que os alumnos, ademais de obter coñecementos xurídicos, adquirisen unha sólida formación no dereito laboral internacional e dereito comparado que lles convertese en especialmente aptos para copar a cota de mercado constituída polo Dereito de Laboral.

A demanda potencial do título pódese apreciar no éxito da primeira edición do título de especialista en dereito laboral e da seguridade social, o que avala o mantemento da oferta académica.

 

Director/a:

Alexandre Pazos Perez

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/06/2022 – 02/02/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/07/2022 – 27/01/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

110 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Aula 12 EAFP Campus Remoto

 

Horario

Venres de 16h a 21h, Sábados de 9h a 14h

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
750 € 675 € 637.5 €

Observacións aos prezos
Persoas en situación de desemprego ou discapacidade: 637,50 € (enviar no prazo de matrícula documentación acreditativa a prezospublicos@uvigo.gal)

 

Obxectivos

O obxectivo fundamental do título é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento global e de especialización na áreas do Dereito Laboral e da Seguridade Social, e con capacidade de liderar o desenvolvemento de proxectos e adaptarse de maneira eficiente a unha contorna de rápida evolución. A este fin, o título debe proporcionar a quen o curse a estrutura xeral e conceptos fundamentais da disciplina xurídica-laboral, para que, sobre a base dos mesmos, poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos. Unha vez alcanzados estes obxectivos, os titulados terán maiores competencias no exercicio das profesións xurídicas, ás Administracións públicas e a empresas, coas funcións de asesoramento legal, representación e defensa legal, defensa da lexislación e dos dereitos dos cidadáns de ámbito internacional.

Todos estes obxectivos da titulación enmárcanse dentro do respecto aos dereitos fundamentais de todas as persoas, con especial atención ao principio de igualdade e non discriminación entre mulleres e homes, e o de igualdade de oportunidades e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Todo iso de acordo cos valores propios dunha cultura de paz e de valores democráticos recoñecidos constitucionalmente.

Este plan de estudos inclúe ensinos relacionados con dereitos fundamentais e igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, igualdade de oportunidades e accesibilidade das persoas con discapacidade e con valores propios da cultura da paz e valores democráticos.

Como se pode comprender, tales ensinos son transversais, aínda que existen materias específicas relativas a tales contidos, pois os mesmos xa están presentes na práctica totalidade das materias xurídicas que integran o plan de estudos.

 

Destinatarios

Os destinatarios do Curso de Especialista serán quen teña título universitario ou licenciatura en Dereito, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais e Administración e Dirección de Empresas ou Diplomado en Relacións Laborais.

 

Saídas Profesionais

O título de especialista en dereito laboral e da seguridade social proporciona ferramentas que permitan ao alumnado adquirir competencias que melloren a súa empregabilidade. Os cursos permitirán ao alumnado coñecer os principios, fontes e características do Dereito Laboral como disciplina autónoma e analizar as distintas institucións do Dereito Laboral Individual e Colectivo e da Seguridade Social. Ademais, permitirán identificar as interaccións da lexislación laboral e os sistemas constitucionais de diversos países, así como as que se producen entre os órganos representativos de traballadores e empregadores na determinación das condicións laborais.

 

Competencias Específicas

Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais e de Seguridade Social.
Coñecer os principios e valores constitucionais aplicables ao ámbito da relación laboral.
Coñecer estrutúralas socio-políticas e socio-económicas do ámbito nacional e internacional.
Ser capaz de argumentar xuridicamente.
Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica.
Ser capaz de aprehender sistematicamente o ordenamento xurídico laboral.
Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito do Traballo e da Seguridade Social e abordar a súa solución.
Ser capaz de manexar fontes xurídicas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
Ser capaz de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
Ser capaz de manexar a oratoria xurídica.

 

Condicións de acceso

1) Estar en posesión de un título universitario dentro del EEES que otorgue el acceso a enseñanzas oficiales de posgrado.
2) Estar en posesión de un título extranjero, enajeno al EEES, homologado a un título universitario oficial del EEES.
3) Estar en posesión de un título extranjero, enajeno al EEES, no homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grado dentro del EEES que faculte, en el país de expedición del título, para el acceso a las enseñanzas de posgrado.

 

Criterios de selección

Por orde de preinscrición

 

Metodoloxía

ASPECTOS XERAIS 5 ECTS
DEREITO INDIVIDUAL DO TRABALLO 5 ECTS
DEREITO COLECTIVO DO TRABALLO 6 ECTS
DEREITOS FUNDAMENTAIS NO TRABALLO 6 ECTS
SEGURIDADE SOCIAL 6 ECTS
TRABALLO FIN DE CURSO 2 ECTS

 

Materias

id nome caracter créditos
200017 Aspectos generales, teoría general y derecho constitucional e internacional del trabajo. Nuevas formas de trabajo Obligatoria 6.0
200018 Derecho individual del trabajo Obligatoria 6.0
200019 Derecho colectivo del trabajo Obligatoria 6.0
200020 Derechos fundamentales en el trabajo Obligatoria 5.0
200021 Seguridad Social Obligatoria 5.0
200022 Trabajo fin de curso Obligatoria 2.0

 

Avaliación

A escala evaluativa é sobre cen (100) puntos. A nota mínima aprobatoria de cada módulo é de sesenta (60) puntos. A avaliación farase sobre as seguintes actividades: a) Traballo de Fin de Curso Especialista individual: O Traballo de Fin de Curso deberá constar dunha extensión de entre 20-30 páxinas, unha Comisión Académica o valorará ao final do curso de especialista. A cualificación do Traballo de Fin de Curso terá unha valoración correspondente ao 30% da nota. b) Informes colectivos en grupos (equipos): O informe colectivo do equipo, previamente discutido por todos os integrantes e presentado polos relatores, terá un valor de 30% da nota do módulo correspondente. c) Comentarios aos informes dos outros equipos: Cada equipo deberá ler na plataforma os informes colectivos presentados polos outros equipos para facer un comentario. A avaliación terá un valor do 20% da nota do módulo correspondente. d) Videoconferencias interactivas: A asistencia ás videoconferencias interactivas de presentación de informes terá unha ponderación do 20% da nota do módulo correspondente.

 

Titulación

Especialista Universitario/a en Dereito laboral e da Seguridade Social