Pilates en mat para fisioterapeutas

Diploma de curso avanzado de posgrado

Ámbito: Fisioterapia, podoloxía, nutrición e dietética, terapia ocupacional, óptica e optometría e logopediaCódigo: TCS:1046/1
Área de interese principal: Ciencias da saúde | Área de interese secundaria: Ciencias da saúde

Inicio e fin

25/03/2023 – 23/04/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

6.0 ECTS

Estado

Finalizado

10 prazas

 

Descrición

O curso está destinado a fisioterapeutas e a alumnos de fisioterapia que, cando menos, no curso 2022-23 sexan do 3º curso do grao.

 

Director/a:

Gustavo Rodriguez Fuentes

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/12/2022 – 24/03/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
25/03/2023 – 23/04/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
330 € 297 € 280.5 €

Observacións aos prezos
Prezo xeral: 330 ? Comunidade Alumni UVigo: 297 ? Comunidade Universitaria UVigo: 280,50 ? Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 280,50 ? (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula) Instruccións para subir documentación: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://eafp.uvigo.gal/docs/Instrucions_adxuntar_imprimir_documentacion.pdf

 

Obxectivos

– Coñecer os fundamentos do traballo en chan co método Pilates aplicado ao eido clínico.
– Coñecer os exercicios básicos, intermedios e avanzados que conforman o repertorio do método Pilates en chan, así como as súas progresións e adaptacións de cara ao seu emprego clínico.
– Programar sesións de tratamento co método Pilates en casos clínicos.

 

Destinatarios

O curso está destinado a fisioterapeutas e a alumnos de fisioterapia que, cando menos, no curso 2022-23 sexan do 3º curso do grao.

 

Competencias Específicas

– Que os/as estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos sobre o método Pilates no súa contorna clínica e nos seus pacientes.
– Que os/as estudantes saiban transmitir dun xeito claro aos seus pacientes os exercicios do método Pilates para evitar erros e/ou compensacións que poidan ser perxudiciais para a súa saúde.

 

Condicións de acceso

1) Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue o acceso a ensinos oficiais de posgrao.

2) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial do EEES.

3) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grao dentro do EEES que faculte, no país de expedición do título, para o acceso aos ensinos de posgrao.

4) Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.

5) Ser profesionais de recoñecida e acreditada experiencia laboral, sempre que a citada experiencia estea relacionada coas competencias inherentes ao título e cumpran os requisitos de acceso á universidade segundo a normativa vixente.

 

Criterios de selección

Preferencia, e por esta orde: fisioterapeutas, alumnado de 4º curso y de 3º curso (120 ECTS superados)

 

Materias

id nome caracter créditos
200195 El método Pilates Obligatoria 0.2
200196 Prescripción de ejercicios, fases en Fisioterapia Obligatoria 0.1
200197 Técnicas de comunicación, observación y corrección para la mejora y la motivación de los usuarios/pacientes Obligatoria 0.2
200198 Principios para programar una sesión y dirigirla Obligatoria 0.1
200199 Organización e partes dunha sesión de Pilates Obligatoria 0.1
200200 Programación de la sesión según casos clínicos específicos Obligatoria 0.2
200201 Beneficios, precauciones y contraindicaciones Obligatoria 0.1
200202 Bases biomecánicas y anatómicas en el método Pilates: su aplicación práctica Obligatoria 0.2
200203 Postura y movimiento (estabilizadores-mobilizadores): análisis Obligatoria 0.2
200204 Orden de trabajo en el método Pilates (aprendizaje motor) Obligatoria 0.2
200205 Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones)Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): breathing; pelvic clock; knee folds, drops, slides and femur arcs; up shoulders, supine, prone and standing; bridge, level 1 Obligatoria 0.3
200206 Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones)Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): supine and standing arm arcs; side leg lift, oyster and side lying adductor; neck rolls and flexion; quadruped, cat stretch; scapular mobilization on all fours.” Obligatoria 0.3
200207 Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): curl ups and oblique curl ups; roll down on the wall and standing; diamond press and dart; pliès; leg circle, level 1; roll-up and assisted roll-up; hundred, level 1. Obligatoria 0.3
200208 Ejercicios básicos de Pilates en mat (progesiones y adaptaciones): single-leg stretch, level 1; double-leg stretch, level 1; leg pull front, level 1; rolling like a ball.” Obligatoria 0.3
200209 Ejercicios básicos de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): spine twist, level 1; swan dive, level 1; side kick, level 1; hip twist; spine stretch forward Obligatoria 0.3
200210 Ejercicios intermedios y avanzados de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): hundred; leg circle; single-leg stretch; double-leg stretch; criss-cross; shoulder bridge.” Obligatoria 0.3
200211 Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): single straight leg stretch; double straight leg stretch; spine twist; one leg kick; seal; teaser Obligatoria 0.3
200212 Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): roll-over; jack knife; bicycle; control balance; scissors. Obligatoria 0.3
200213 Ejercicios intermedios y avanzados de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): corkscrew; swimiming; double-leg kick; neck pull; saw; open leg rocker. Obligatoria 0.3
200214 Ejercicios intermedios y avanzados de Pilates en mat (progresiones y adaptaciones): side bend; side kick; leg pull front; leg pull back; push ups; boomerang.” Obligatoria 0.3
200215 Ejercicios con material complementario: fitball e rulo. Repertorio clásico, progresiones y adaptaciones Obligatoria 0.5
200216 Clases de mat en pequeño grupo Obligatoria 0.2
200217 Clases individuais de mat. Obligatoria 0.2
200218 Principales variantes de ejercicios básicos de mat. Obligatoria 0.2
200219 Casos prácticos e resolución en grupos. Obligatoria 0.2

 

Titulación

Diploma de curso avanzado de posgrao en pilates en mat para fisioterapeutas