Estatística con R para Investigadores

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Matemáticas e estatísticaCódigo: TCS:1098/1
Área de interese principal: Transversal | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

10/10/2023 – 09/11/2023

Modalidade

Asíncrona (en liña)

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

Finalizado

100 prazas

 

Descrición

Neste curso o alumnado aprenderá as técnicas estatísticas máis útiles na investigación científica, e deberá ser quen de aplicalas ós seus propios datos. A través do programa de estatística R, de libre uso e aberto, coñeceredes  e comprenderedes os principais métodos empregados na investigación científica. 

 

Director/a:

Antonio Vaamonde Liste

Email contacto:

vaamonde@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
04/09/2023 – 04/10/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
04/09/2023 – 06/10/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

40 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

A través da plataforma de teledoncencia Moovi

 

Horario

O curso ten lugar desde o 10 de outubro ata o 9 de novembro de 2023, de forma totalmente non presencial, mediante secuenciación das unidades didácticas a través de Moovi, a plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo, con horario continuo e flexible. O alumno pode elixir cada día o momento do seu acceso aos materiais docentes, prácticas e probas, debendo cumprir os prazos de envío de traballos, informes de prácticas e cuestionarios de avaliación.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
140 € 126 € 119 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 119€ (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)

Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Destinatarios

Investigadores, doutorandos, estatísticos, xestores de datos, usuarios do programa estatístico R, usuarios da estatística en xeral.

 

Idioma

100% castelán

 

Condicións de acceso

Poden acceder:

–  Persoas tituladas universitarias

–  Alumnado  universitario

–  Profesionais directamente relacionados coa especialidade que reúnan requisitos legais para cursar estudos universitarios

–  De forma excepcional e, sempre que non superen o 50% do total de alumnos do curso, poderán ser admitidos os mesmos profesionais que non reúnan requisitos

 

Criterios de selección

Orde cronolóxica de solicitude.

 

Metodoloxía

  • Introdución ao programa “R”
Introdución ao programa “R”. Instalación. A contorna de usuario. Descrición de paquetes. Introdución e xestión de datos. Elementos de programación, tipos de variables e estruturas. Gráficos. A contorna R-Commander. Como utilizar o programa “R” para operacións estatísticas sinxelas. 
  • Análise de compoñentes principais 
Introdución á técnica de Análise de Compoñentes Principais. Obxectivos e condicións. Determinación do número de compoñentes a conservar. Gráfico de sedimentos. Gráfico de saturacións. Gráfico de puntuacións. Realización co programa “R”. Aplicacións 
  • Análise factorial 
Introdución á técnica da Análise Factorial. O modelo. Obxectivos e condicións; verificación. O índice KMO. Comunalidad e especificidade. Gráfico de saturacións. Rotacións. Realización co programa “R”. Aplicacións 
  • Análise de correspondencias 
Introdución á Análise de Correspondencias. Obxectivos e hipóteses. Perfil de filas e columnas. Masa ou inercia de cada elemento ou perfil. Contribucións absolutas e relativas. Realización co programa “R”. Aplicacións. 
  • Escalamiento multidimensional. 
 Introdución ao Escalamiento Multidimensional. Obxectivos e condicións. Matriz de disimilaridades e construción do mapa de obxectos. Medidas de axuste. Interpretación do gráfico conxunto. Realización co programa “R”. Aplicacións. 
  • Clasificación xerárquica e método K-Medias 
Introdución aos métodos de clasificación. O método de Clasificación xerárquica. Criterio de distancia. Criterio de aglomeración. Dendrograma. O método de K-medias. Realización co programa “R”. Aplicacións. 
  • Análise discriminante
Introdución á Análise Discriminante. Obxectivos e hipóteses. Introdución de variables paso a paso. Influencia das distintas variables explicativas. Validación. Realización co programa “R”. Aplicacións. 
  • Módulos prácticos: 
Prácticas con R Aplicación, paso a paso, das distintas técnicas estatísticas, utilizando datos específicos adecuados para cada unha delas. Resolución de problemas. Aplicación polo alumno dos diferentes métodos con outros datosprograma “R”. Aplicacións. 
Análise discriminante
Introdución á Análise Discriminante. Obxectivos e hipóteses. Introdución de variables paso a paso. Influencia das distintas variables explicativas. Validación. Realización co programa “R”. Aplicacións. 

 

Materias

id nome caracter créditos
200334 Esdatística con R para Investigadores Obligatoria 4.0

 

Profesorado

  • Ricardo Luaces Pazos
  • Antonio Vaamonde Liste

 

Avaliación

Envío de 7 tarefas e informes de prácticas: 87,5% da cualificación final

Exame mediante cuestionario de avaliación en liña (a través de Moovi): 12,5% da cualificación final.