Ciberoperacións Defensivas. Nivel básico.

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1123/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

09/04/2024 – 27/09/2024

Modalidade

Virtual

Créditos ECTS

15.0 ECTS

Estado

En curso

25 prazas

 

Descrición

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de especialista ou operador de resposta a ciberincidentes.

Trátase dunha formación que combina sesións síncronas virtuais con prácticas que o alumno/para pode realizar de forma asíncrona. O curso ten unha orientación eminentemente práctica e proporciona tutorización personaliza ao estudante.

Os prezos de matrícula están financiados con Fondos Europeos NEXTGENERATION – EU na súa totalidade (Cátedra INCIBE – Formación Permanente en Ciberseguridade).

Este título desenvólvese ao amparo dun convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE) para a promoción de cátedras de ciberseguridade en España e está financiado polo  PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA- NEXT GENERATION EU.

 

Director/a:

José Carlos López Ardao

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

jardao@det.uvigo.es

Entidade organizadora:

Centro de Posgrao e Formación Permanente

Colaboradores:

INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad de España

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
26/03/2024 – 03/04/2024


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
04/04/2024 – 05/04/2024

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

100 horas

Docencia non presencial

100 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Campus remoto UVigo e Moovi

 

Horario

Martes e Xoves 3 horas diarias síncronas virtuais

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
900 € 810 € 765 €

Observacións aos prezos
O curso está financiado con Fondos Europeos NEXTGENERATION e non terá custo para o alumnado.

 

Obxectivos

 • O curso proporciona os coñecementos básicos iniciais para o profesional da ciberseguridade e posteriormente céntrase nos aspectos defensivos da ciberseguridade e da xestión de incidentes. De forma máis concreta, á finalización do curso, o alumnado será capaz de Administrar, operar e manter ferramentas de monitorización e resposta a incidentes para a detección e protección en sistemas, redes e aplicacións.
 • Usar modelos de ameazas para describir as actividades dunha cadea de ataque a sistemas, redes e/o aplicacións.
 • Empregar plataformas de intelixencia de ciberamenazas para consumir produtos de intelixencia que apoien as tarefas de monitorización, resposta a incidentes, detección e protección de sistemas, redes e aplicacións.
 • Detectar, analizar e priorizar as vulnerabilidades presentes en sistemas, redes e aplicacións.
 • Executar as tarefas asociadas a cada fase do ciclo de vida de xestión de incidentes.
 • Elaborar informes sobre vulnerabilidades, incidentes e ataques a sistemas, redes e aplicacións.

 

Destinatarios

Este curso está orientado ás persoas que forman parte as Forzas Armadas e aos reservistas de especial dispoñibilidade que requiran mellorar as súas capacidades dixitais no ámbito da ciberseguridade e que lles permita coñecer as tecnoloxías que teñen por obxectivo garantir a seguridade das instalacións, equipos, recursos, redes e servizos.

 

Saídas Profesionais

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico en ciberoperacións defensivas ou operador de resposta a ciberincidentes.

 

Idioma

100% castelán

 

Competencias Específicas

 • Elaborar informes sobre vulnerabilidades, incidentes e ataques a sistemas, redes e aplicacións
 • Elaborar documentación sobre sistemas e ferramentas de monitorización.
 • Planificar e despregar sistemas de monitorización de sistemas, redes e aplicacións IT, OT e IoT.
 • Usar os modelos de ameazas para describir as actividades dunha cadea de ataque a sistemas, redes e/o aplicacións
 • Seleccionar as medidas máis adecuadas para protexer un sistema ou rede contra o ataque dunha ameaza.
 • Identificar as técnicas de enxeñería social empregadas nos ataques perpetrados por unha ciberamenaza.
 • Administrar, operar e manter ferramentas de monitorización e resposta a incidentes para a detección e protección en sistemas, redes e aplicacións.
 • Executar as tarefas asociadas a cada fase do ciclo de vida de resposta a incidentes.
 • Avaliar, responder e informar sobre os incidentes e ataques que poidan ocorrer nos sistemas, redes e aplicacións.
 • Describir a nivel básico as implicacións das vulnerabilidades de seguridade
 • Empregar plataformas de intelixencia de ciberamenazas para consumir produtos de intelixencia que apoien as tarefas de monitorización, resposta a incidentes, detección e protección de sistemas, redes e aplicacións.
 • Aplicar o ciclo de intelixencia ás tarefas de monitorización, resposta a incidentes, detección e protección de sistemas, redes e aplicacións.

 

Condicións de acceso

Persoal das Forzas Armadas ou reservistas de especial dispoñibilidade

 

Criterios de selección

Coñecementos previos en redes e ciberseguridade

 

Metodoloxía

 1. Introducción ás redes de datos e Internet (1,5 ECTS)
 2. Conceptos básicos de ciberseguridade (1 ECTS)
 3. Introducción á Monitorización (2,25 ECTS)
 4. Protección de sistemas e redes (1,5 ECTS)
 5. Xeración e Consumo de Intelixencia de Ciberameazas (2,25 ECTS)
 6. Difusión e Compartición de Intelixencia (2,25 ECTS)
 7. Xestión de vulnerabilidades (0,75 ECTS)
 8. Introducción á Xestión e Resposta de Incidentes (0,5 ECTS)
 9. Traballo Fin de Título (3 ECTS)

 

Materias

id nome caracter créditos
200376 Ciberoperaciones Defensivas. Nivel básico. Obligatoria 15.0

 

Profesorado

Miguel Rodríguez Pérez

Sergio Herrería Alonso

Raúl Fernando Rodríguez Rubio

José Carlos López Ardao

Andrés Suárez González

Miguel Rodelgo Lacruz

 

Avaliación

Ao longo do curso iranse propoñendo diversas probas de avaliación consistentes en cuestionarios a realizar na plataforma con distintos tipos de preguntas. Cada cuestionario ten unha puntuación máxima de 10, e a nota media de todos os cuestionarios ten un peso do 80% sobre a Nota Final, debendo obter unha nota media mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

Adicionalmente, no curso propoñerase a realización dun pequeno proxecto cuxo peso na avaliación final é do 20%, debendo obter tamén unha nota mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

Haberá dúas oportunidades de avaliación e cada unha delas é unha oportunidade para entregar o proxecto, ou unha modificación deste no caso da segunda oportunidade, e realizar aqueles cuestionarios non realizados durante o curso.

 

Titulación

Diploma de Curso de Formación Universitaria en Ciberoperacións Defensivas. Nivel básico

 

Máis información

http://cpfp.uvigo.gal